гладъ

гладъ
ГЛАД|Ъ (261), -А с.
1. Голод, чувство голода, голодание:

бол˫аринъ… обрете островъ средѣ мор˫а. и тѹ въселис˫а въ ньмь поживе лѣта многа. трьпѩ зимѹ и гладъ ЖФП XII, 35б; ѥго ѡставиша жажею и гладомь истаити. (τῷ λιμῷ) ЖФСт XII, 131; мольбамъ бывати… о мѹченыихъ и прѣданомъ ѿ глада и жажда. (ὑπὸ λιμοῦ) КЕ XII, 229; въздержаниемь истаеть тѣло свое. гладомь заморить бѣсы. ИларПосл XI сп. XIV, 199; гладъ паче недуга преѡдалаѥть ми КТур XII сп. XIV, 38; здѣ бо печаль. и рана и недугъ. гла(д) зима. нагота мук(а) ЗЦ к. XIV, 88б; Въспоминаи гладъ и жажю. тѣмъ бо можеши многѹ пакость цѣломѹдри˫а ѿгнати (λιμοῦ) Пч к. XIV, 11 об.; Челѩдь свою наказающе гладомъ не морѩще. портъ доволъ дающе КВ к. XIV, 190б; ѡни (ж) не терпѩще наготы и глада. краду(т) СбПаис ХІV/ХV, 201.

2. Голод, недостаток в продуктах питания:

гнѣвъ б҃жии пріходить на ны. ово ли гладъмь… ово ли моръмь. СбТр ХII/ХІІІ, 29; инѣмъ гладъмь мьрѹщемъ. УСт ХІI/ХІІІ, 204 об.; и чада ваша въ гладъ и въ плѣнъ предамь. КР 1284, 351а; не боить(с) глада. не боить(с) брани ПНЧ 1296, 33; избави г҃и ѿ глада и меча. ѡгнѩ и потопа СбЯр XIII, 59 об.; бы(с) же гладъ въ дьни ты˫а ГА XIIIXIV, 194б; г(с)ѹ бо б҃ѹ попѹщающю за грѣхы наша. ово гладъ. ово рать ЛН XIIIXIV, 132 (1251); а мы изнемогаѥ(м) гладо(м). ЛЛ 1377, 91 об. (1097); Въ тъ (ж) д҃нь сло(в) ст҃го анастаси˫а. о казнихъ б҃иихъ. и о ратѣхъ. и о гладѣ Пр 1383, 53а; насыти ѹбогы˫а || хлѣба. и прекорми ˫а в гладъ. (ἐν λιμῷ) ГБ XIV, 158бв; волхвованиемь глади бывають на земли СВл XIII сп. к. XIV, 11; і гла(д) бы(с) ·д҃· лѣ(т) тамо (ж) СбПаис XIV/XV, 130; и пото(м) гладу въ странѣ тои бывшю (λιμοῦ) ЖВИ XIVXV, 47г; Бы(с) же рече гладъ на земли. Пал 1406, 74г; бывъшю же гладѹ великѹ. ЛИ ок. 1425, 250 (1213);

| образн.:

таковы˫а и грѹбы˫а невѣжа мертвы сѹща гладомь не гладомь хлѣбнымь но разѹма словесъ б҃жихъ ѡтинѹдь не имѹще в себе КР 1284, 122а; гладъ бы(с) на странѣ тои. не гладъ хлѣба но еже не приимати ст҃го причѩщен˫а СбТр к. XIV, 3; то же ЗЦ к. XIV, 104а; арии безумныи хранѩще книгы… морѩще себе и ѡнѣхъ гладомъ д҃швнымъ. СбСоф к. XIV, 109а; г҃ь гл҃а. Не ѡ хлѣбнѣмь гладѣ но ѡ дш҃внѣмь. Там же, 109г.


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Полезное


Смотреть что такое "гладъ" в других словарях:

  • голод — укр. голод, ст. слав. гладъ, болг. гладът, сербохорв. гла̑д, словен. glȃd, чеш., слвц. hlad, польск. gɫod, род. п. gɫodu, в. луж. hɫod, н. луж. gɫod. Связано чередованием с сербск. цслав. жльдѣти жаждать , русск. цслав. жьлдѣти жаждать, страстно …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • гоубительствиѥ — ГОУБИТЕЛЬСТВИ|Ѥ (4*), ˫А с. Мор: за многоѥ его коварьствиѥ злѣ въ странѣ ѥго гладъ посѣти и гѹбительствиѥмь некоторому недѹгѹ часть. (λοιμός) ГА ХШ–XIV, 202а; ни гладомь ни гѹбительствиѥмь Там же, 202б; сѹщимъ въ градехъ и селехъ е(г) злѣ гладъ… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • недостатъкъ — НЕДОСТАТЪК|Ъ (36), А с. 1. Недостаток чего л., нехватка; нужда: и се ѹбо въ богохранимѣѥмь градѣ въ вънѣшьниихъ же вьсьхъ недостатъка ради чл҃вкъ. да отълѹчено бѹдеть. (διὰ τὴν ἔλλειψιν) КЕ XII, 77б; ˫ако въ завѣтѣ ѹбо и н(а)слѣдника и… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • отъгънати — (137), ОТЪЖЕН|ОУ, ЕТЬ гл. 1.Отогнать: мимо же иды и нѣкто мнѧше не могѹща его мѹхъ ѿгнати, пристѹпiвъ ѿганѧше (ἀποσοβεῖν) ГА XIV1, 141в. 2. Прогнать: и тако врача ѿгнавъ, и ѹмори отроча (ἀποστήσας) ГА XIV1 …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • Остромирово Евангелие — Остромирово Евангелие, сер. XI века …   Википедия

  • Остромирово евангелие — Остромирово евангелие. Лист 2. Остромирово евангелие  хорошо сохранившаяся рукопись середины XI века, памятник старославянского языка. До обнаружения в 2000 году Новгородского кодекса считалась древнейшей книгой, созданной на Руси. Евангелие… …   Википедия

  • бѣда — Беда бѣда (2) 1. Несчастье, горе: Игорь къ Дону вои ведетъ! Уже бо бѣды его пасетъ птиць по дубію; влъци грозу въсрожатъ по яругамъ... 9. Аще и вѣща душа въ дръзѣ тѣлѣ, нъ часто бѣды страдаше. 36 37. Чядо алчьнааго накърми, яко же ти самъ господь …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • изъ — Из изъ предлог с род. пад. (7) 1. Употребляется при обозначении места, откуда исходит, направлено действие: А поганаго Кобяка изъ луку моря отъ желѣзныхъ великыхъ плъковъ Половецкыхъ, яко вихръ выторже (Святослав). 21 22. Ту Игорь князь высѣдѣ… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • створити — Створить створити (1) 1. Сделать, совершить что л., поступить каким л. образом: Тогда великыи Святъславъ изрони злато слово слезами смѣшено, и рече: О моя сыновчя, Игорю и Всеволоде! рано еста начала Половецкую землю мечи цвѣлити, а себѣ славыи… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • гладить — Общеслав. Суф. производное от утраченного гладъ «гладкий», родственного лит. glodùs, нем. glatt. Гладить буквально «делать гладким» …   Этимологический словарь русского языка


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»